企业文化

百年灵X凯旋摩托 ——联袂开启全新昌大互助

百年灵X凯旋摩托 ——联袂开启全新昌大互助

简译:

以1960年月“咖啡骑士”文化为灵感的一场全新昌大的互助,降生了Top Time手表以及速率双缸(Speed Twin)摩托车。

1960年月中期 ,赛车正处于光辉时代,与“咖啡骑士”互相关注的整个次文化方兴日盛 。车手们乘坐时尚有型的摩托车,前去一个又一个的时尚咖啡馆。

威利 • 百年灵(Willy Breitling)最先用一种全新的计时体式格局来捕获现今的竞速时尚。成果怎样?百年灵Top Time手表是一款打破传统框架 ,专为“年青有为的专业人士”设计的计时码表 。手表斗胆的比例吸引了浩繁运动气势派头男女的眼光 ,并迅速成为他们的首选手表 。

如今,百年灵以及英国摩托车品牌Triumph就全新Top Time手表开展的昌大互助,从头燃起了1960年月那种自由旷达的“咖啡骑士”精力。凯旋摩托公司交融了汗青工艺与现代设计 ,以打造经典摩托车,本年已经迈入第120个年初。

“除了了传统以及现代复旧美学两个方面之外,凯旋摩托以及咱们另有着很多配合点 。”百年灵首席履行官乔治 • 科恩(Georges Kern)暗示 ,“他们将传统与技能融为一体,这与咱们的做法彻底一致。”

Top Time Triumph手表

为了开启初次互助,百年灵将推出一款Top Time Triumph手表 ,其表盘的胡蝶结纹饰接纳怪异的拉丝处置惩罚,被Top Time手表保藏家昵称为“佐罗表盘”。与此同时,凯旋摩托将推出270辆联名摩托车——速率双缸(Speed Twin)百年灵限量版 ,购车者将有时机采办车主出格版Top Time Triumph手表 。这款手表配备了太阳纹表盘以及雕刻有摩托车编号的表底(车主出格版必需于2022年8月22日前向凯旋摩托公司下达定单)。两款手表的亮点均在于其冰蓝色表盘。这一怪异色采的表款包孕两个重要型号:1951年的蓝色Triumph Thunderbird 6T手表,和1970年月尤其鲜见的蓝色表盘百年灵Top Time Ref. 815手表 。

低调优雅的赛车主题小牛皮表带使患上明星表盘色泽醒目;“Breitling”以及“Triumph”徽标则巧妙地嵌于12点以及6点位置 ;超年夜蘑菇形按钮,可以轻松操作计时码表的启停以及重置功效;高对于比度测速标尺可确保速率刻度清楚易读。手表搭载经瑞士官方天文台认证(COSC)的百年灵23型机芯 ,动力贮存约48小时。此外 ,还包孕一个深受保藏家青睐的炫酷特性 :表底上刻有凯旋并行双引擎的具体设计草图 。

凯旋速率双缸(Speed Twin)百年灵限量版

凯旋摩托首席履行官尼克•布洛尔(Nick Bloor)在谈到这款联名手表时暗示:“本次互助源于斗胆原创设计的配合理念。Top Time Triumph手表完善交融了这类坚定的气势派头以及工艺。”

Top Time Triumph手表的直径为41毫米,与原版手表不异,是一款男女咸宜的手表 。对于于Triumph品牌的喜好者以及速率双缸(Speed Twin)百年灵限量版摩托车的潜在车主来讲 ,这款手表实属腕上必备 。

凯旋速率双缸(Speed Twin)百年灵限量版

这款摩托车仅限量出产270辆。他们联名打造的怪异设计表现在如下几个方面:

TOP TIME TRIUMPH手表速率双缸(SPEED TWIN)车主限量版

多彩蓝色配色方案

配色方案与Top Time计时手表的表盘相患上益彰,其灵感源于1953年传奇飙车影戏 《飞车党》中经典不朽的凯旋摩托车。

高规格

更高规格、彻底可调的Öhlins违驮式双后悬架单位联合了所有全新一代的速率双缸(Speed Twin)机能 、能力以及技能,实现了有史以来最精彩的速率双缸驾驶体验 。

怪异的引擎细节

拥有玄色阳极化抛光饰面的坯料加工铝制聚散器以及交流发机电饰件上印有精美的“Breitling”徽标。

高级真皮座椅

镂空玄色皮革搭配对于比光鲜的灰色缝线 ,与Top Time Triumph手表表带相患上益彰,并配有镶边优雅的百年灵“B”字母。

定制仪外貌板

这款摩托车由凯旋公司与百年灵配合设计,其速率表以及转速表接纳了Top TimeTriumph手表表盘的设计元素 。

音译:

yǐ 1960nián yuè “kā fēi qí shì ”wén huà wéi líng gǎn de yī chǎng quán xīn chāng dà de hù zhù ,jiàng shēng le Top Timeshǒu biǎo yǐ jí sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)mó tuō chē 。

1960nián yuè zhōng qī ,sài chē zhèng chù yú guāng huī shí dài ,yǔ “kā fēi qí shì ”hù xiàng guān zhù de zhěng gè cì wén huà fāng xìng rì shèng 。chē shǒu men chéng zuò shí shàng yǒu xíng de mó tuō chē ,qián qù yī gè yòu yī gè de shí shàng kā fēi guǎn 。

wēi lì • bǎi nián líng (Willy Breitling)zuì xiān yòng yī zhǒng quán xīn de jì shí tǐ shì gé jú lái bǔ huò xiàn jīn de jìng sù shí shàng 。chéng guǒ zěn yàng ?bǎi nián líng Top Timeshǒu biǎo shì yī kuǎn dǎ pò chuán tǒng kuàng jià ,zhuān wéi “nián qīng yǒu wéi de zhuān yè rén shì ”shè jì de jì shí mǎ biǎo 。shǒu biǎo dòu dǎn de bǐ lì xī yǐn le hào fán yùn dòng qì shì pài tóu nán nǚ de yǎn guāng ,bìng xùn sù chéng wéi tā men de shǒu xuǎn shǒu biǎo 。

rú jīn ,bǎi nián líng yǐ jí yīng guó mó tuō chē pǐn pái Triumphjiù quán xīn Top Timeshǒu biǎo kāi zhǎn de chāng dà hù zhù ,cóng tóu rán qǐ le 1960nián yuè nà zhǒng zì yóu kuàng dá de “kā fēi qí shì ”jīng lì 。kǎi xuán mó tuō gōng sī jiāo róng le hàn qīng gōng yì yǔ xiàn dài shè jì ,yǐ dǎ zào jīng diǎn mó tuō chē ,běn nián yǐ jīng mài rù dì 120gè nián chū 。

“chú le le chuán tǒng yǐ jí xiàn dài fù jiù měi xué liǎng gè fāng miàn zhī wài ,kǎi xuán mó tuō yǐ jí zán men lìng yǒu zhe hěn duō pèi hé diǎn 。”bǎi nián líng shǒu xí lǚ háng guān qiáo zhì • kē ēn (Georges Kern)àn shì ,“tā men jiāng chuán tǒng yǔ jì néng róng wéi yī tǐ ,zhè yǔ zán men de zuò fǎ chè dǐ yī zhì 。”

Top Time Triumphshǒu biǎo

wéi le kāi qǐ chū cì hù zhù ,bǎi nián líng jiāng tuī chū yī kuǎn Top Time Triumphshǒu biǎo ,qí biǎo pán de hú dié jié wén shì jiē nà guài yì de lā sī chù zhì chéng fá ,bèi Top Timeshǒu biǎo bǎo cáng jiā nì chēng wéi “zuǒ luó biǎo pán ” 。yǔ cǐ tóng shí ,kǎi xuán mó tuō jiāng tuī chū 270liàng lián míng mó tuō chē ——sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)bǎi nián líng xiàn liàng bǎn ,gòu chē zhě jiāng yǒu shí jī cǎi bàn chē zhǔ chū gé bǎn Top Time Triumphshǒu biǎo 。zhè kuǎn shǒu biǎo pèi bèi le tài yáng wén biǎo pán yǐ jí diāo kè yǒu mó tuō chē biān hào de biǎo dǐ (chē zhǔ chū gé bǎn bì xū yú 2022nián 8yuè 22rì qián xiàng kǎi xuán mó tuō gōng sī xià dá dìng dān )。liǎng kuǎn shǒu biǎo de liàng diǎn jun1 zài yú qí bīng lán sè biǎo pán 。zhè yī guài yì sè cǎi de biǎo kuǎn bāo yùn liǎng gè zhòng yào xíng hào :1951nián de lán sè Triumph Thunderbird 6Tshǒu biǎo ,hé 1970nián yuè yóu qí xiān jiàn de lán sè biǎo pán bǎi nián líng Top Time Ref. 815shǒu biǎo 。

dī diào yōu yǎ de sài chē zhǔ tí xiǎo niú pí biǎo dài shǐ huàn shàng míng xīng biǎo pán sè zé xǐng mù ;“Breitling”yǐ jí “Triumph”huī biāo zé qiǎo miào dì qiàn yú 12diǎn yǐ jí 6diǎn wèi zhì ;chāo nián yè mó gū xíng àn niǔ ,kě yǐ qīng sōng cāo zuò jì shí mǎ biǎo de qǐ tíng yǐ jí zhòng zhì gōng xiào ;gāo duì yú bǐ dù cè sù biāo chǐ kě què bǎo sù lǜ kè dù qīng chǔ yì dú 。shǒu biǎo dā zǎi jīng ruì shì guān fāng tiān wén tái rèn zhèng (COSC)de bǎi nián líng 23xíng jī xīn ,dòng lì zhù cún yuē 48xiǎo shí 。cǐ wài ,hái bāo yùn yī gè shēn shòu bǎo cáng jiā qīng lài de xuàn kù tè xìng :biǎo dǐ shàng kè yǒu kǎi xuán bìng háng shuāng yǐn qíng de jù tǐ shè jì cǎo tú 。

kǎi xuán sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)bǎi nián líng xiàn liàng bǎn

kǎi xuán mó tuō shǒu xí lǚ háng guān ní kè •bù luò ěr (Nick Bloor)zài tán dào zhè kuǎn lián míng shǒu biǎo shí àn shì :“běn cì hù zhù yuán yú dòu dǎn yuán chuàng shè jì de pèi hé lǐ niàn 。Top Time Triumphshǒu biǎo wán shàn jiāo róng le zhè lèi jiān dìng de qì shì pài tóu yǐ jí gōng yì 。”

Top Time Triumphshǒu biǎo de zhí jìng wéi 41háo mǐ ,yǔ yuán bǎn shǒu biǎo bú yì ,shì yī kuǎn nán nǚ xián yí de shǒu biǎo 。duì yú yú Triumphpǐn pái de xǐ hǎo zhě yǐ jí sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)bǎi nián líng xiàn liàng bǎn mó tuō chē de qián zài chē zhǔ lái jiǎng ,zhè kuǎn shǒu biǎo shí shǔ wàn shàng bì bèi 。

kǎi xuán sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)bǎi nián líng xiàn liàng bǎn

zhè kuǎn mó tuō chē jǐn xiàn liàng chū chǎn 270liàng 。tā men lián míng dǎ zào de guài yì shè jì biǎo xiàn zài rú xià jǐ gè fāng miàn :

TOP TIME TRIUMPHshǒu biǎo sù lǜ shuāng gāng (SPEED TWIN)chē zhǔ xiàn liàng bǎn

duō cǎi lán sè pèi sè fāng àn

pèi sè fāng àn yǔ Top Timejì shí shǒu biǎo de biǎo pán xiàng huàn shàng yì zhāng ,qí líng gǎn yuán yú 1953nián chuán qí biāo chē yǐng xì 《fēi chē dǎng 》zhōng jīng diǎn bú xiǔ de kǎi xuán mó tuō chē 。

gāo guī gé

gèng gāo guī gé 、chè dǐ kě diào de Öhlinswéi tuó shì shuāng hòu xuán jià dān wèi lián hé le suǒ yǒu quán xīn yī dài de sù lǜ shuāng gāng (Speed Twin)jī néng 、néng lì yǐ jí jì néng ,shí xiàn le yǒu shǐ yǐ lái zuì jīng cǎi de sù lǜ shuāng gāng jià shǐ tǐ yàn 。

guài yì de yǐn qíng xì jiē

yōng yǒu xuán sè yáng jí huà pāo guāng shì miàn de pī liào jiā gōng lǚ zhì jù sàn qì yǐ jí jiāo liú fā jī diàn shì jiàn shàng yìn yǒu jīng měi de “Breitling”huī biāo 。

gāo jí zhēn pí zuò yǐ

lòu kōng xuán sè pí gé dā pèi duì yú bǐ guāng xiān de huī sè féng xiàn ,yǔ Top Time Triumphshǒu biǎo biǎo dài xiàng huàn shàng yì zhāng ,bìng pèi yǒu xiāng biān yōu yǎ de bǎi nián líng “B”zì mǔ 。

dìng zhì yí wài mào bǎn

zhè kuǎn mó tuō chē yóu kǎi xuán gōng sī yǔ bǎi nián líng pèi hé shè jì ,qí sù lǜ biǎo yǐ jí zhuǎn sù biǎo jiē nà le Top TimeTriumphshǒu biǎo biǎo pán de shè jì yuán sù 。

爱游戏app下载-爱游戏平台-爱游戏官方app下载

发表评论